ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost ACEMA Credit Czech, a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je zpracování nezbytné pro posouzení možnosti Vám poskytnout úvěr a také pro splnění zákonných povinností. Tato povinnost bude spočívat zejména v provedení identifikace a kontroly Vaší osoby podle právní regulace v oblasti zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ACEMA Credit Czech, a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 261 58 761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6408 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ACEMA Credit Czech, a.s., U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 234 635 555.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smluv mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k

provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“);
2.1.3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. V případě zániku právního vztahu dojde ke změne důvodu zpracování Vašich osobních údajů. Novým zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů bude skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.2.1. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností uchovávaní údajů dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“);
2.2.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
2.2.3. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k uchovávaní dokumentů a záznamů dle zákona č. 256/2016 Sb. o spotřebitelském úvěrů, ve znění pozdějších předpisů. (týka se pouze spotřebitelských smluv).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluv mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr, a ke splnění povinností k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle AML zákona.

3.2. V případě zániku právneho vztahu dojde ke změne účelu zpracování Vašich osobních údajů. Novým účelem zpracování Vašich osobních údajů bude splnění právních povinností uchovávaní údajů a dokumentů dle předpisů v čl. 2.2.
3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smluv mezi Vámi a správcem či k provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu a zástavního vztahu) budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
4.2. Vaše osobní údaje zpracovávané správcem za účelem splnění povinností k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle AML zákona budou zpracovávány po dobu stanovenou AML zákonem a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných ustanovení AML zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické, konzultační či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) a osoby, od kterých jsou získávány informace nutné či vhodné k posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující správu či vymáhání pohledávek ze smlouvy o úvěru, a dále případný postupník pohledávek ze smlouvy o úvěru, pokud by došlo k jejich postoupení.
5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (AML zákon) můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.